ทุ่นลอยน้ำจากกล่องนม UHT ตรวจสอบความลึกของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารดา จรัญรัตนศรี, ธนพล จันทะคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตทุ่นลอยน้ำจากกล่องนม UHT ที่ใช้แล้วมานำมารีไซเคลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ ที่มีความสามารถในการวัดความลึกของน้ำและเป็นทุ่นลอยน้ำที่มีความทนทานสูง