ท่อดักจับคราบไขมันในครัวเรือนจากนุ่นเเละใยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรธนันท์ เดชมโนไพบูลย์, นวพรรณ ดวงศรี, นววรรณ ดวงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสญาภา ธรรพรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลาย ๆ หลังคาเรือน ย่านการค้าหรืออาคารที่ทำการ ล้วนจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้สอยในจุดประสงค์อื่น ๆ น้ำที่ใช้จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำทิ้งออกมา น้ำทิ้งส่วนมากจะเป็นน้ำจากการซักล้าง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ เจือปนอยู่ สารเหล่านี้เมื่อไหลลงสู่แม่ลำคลอง จะเกิดผลเสียสองประการใหญ่ๆ คือ ประการแรกช่วยเพิ่มอาหารเสริมแก่พืชน้ำและสัตว์น้ำ ทำให้มีพืชน้ำและสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เมื่อพืชน้ำและสัตว์น้ำตายไป จะทำให้เกิดสารอินทรีย์ในน้ำเพิ่มขึ้น ถ้าสารอินทรีย์ที่มาจากน้ำทิ้งมีจำนวนมากขึ้นเมื่อถูกย่อยสลายโดยแอโรบิคบัคเตรีที่มีอยู่ในน้ำ ก็จะนำเอาออกซิเจนละลายในน้ำมาใช้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน้ำ ทำให้เกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ้น ทำให้น้ำกลายเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็น และทำให้สัตว์น้ำตาย อ่างล้างจาน เป็นส่วนประกอบสำคัญในครัวเรือน ที่ช่วยให้สามารถล้างอาหาร ล้างผัก และอุปกรณ์ครัวต่างๆ ให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงหลังรับประทานอาหารเสร็จยังเป็นที่ล้างจานชามและอุปกรณ์ใช้แล้วที่เปรอะเปื้อนอีกด้วย แต่ก่อนที่จะล้างจาน ต้องมีการกำจัดเศษอาหารใส่ถังขยะก่อน แต่บางครั้งเขี่ยเศษอาหารออกไม่หมด ทำให้มีมีคราบไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ มีการตกค้างสะสม เมื่อสะสมมากขึ้น ก็จะก่อตัวเป็นคราบแข็งอุดตัน ทำให้น้ำไม่สามารถระบายไปได้ ไหลผ่านไม่สะดวก หรือบางครั้งน้ำยังเอ่อไหลย้อนขึ้นมาอีกด้วย จนถึงกับไม่สามารถใช้งานอ่างล้างจานได้ จากสถิติปริมาณน้ำเสียและปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ในแต่ละภูมิภาค ปี 2558 ปรากฏว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลำดับ และร้อยละที่สามาตรบำบัดน้ำเสียได้มีเพียง 26.9 เท่านั้น จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ถึงปัญหาของน้ำเสียจากการล้างจานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสำคัญเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ถังดักเศษอาหาร และไขมัน โดยใช้นุ่นและเยื่อกระดาษ โดยการทำท่อดักไขมัน ตะแกรงสามารถกรองเศษอาหารได้ แต่ไม่สามารถกรองน้ำมันที่ปนอยู่ในน้ำ จึงนำนุ่นและใยมะพร้าวมาผสมเยื่อกระดาษแล้วนำไปทำเป็นแผ่นกรอง เพราะนุ่นมีคุณสมบัติสามารถซึมซับคราบน้ำมันได้เป็นอย่างดี และนำใยมะพร้าวเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กระดาษสามารถกรองน้ำมันออกจากน้ำได้ เพื่อใช้ลดปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการล้างจาน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่ง