การเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าจากโพแทสเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมไอโอไดด์ เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าต่างชนิดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนากร ทองสมศักดิ์, กัณติมา พงษ์พัฒน์, ณัฐมน ขำพิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล ทดทะศรี, วรรณนภา ธุววิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าของสารละลาย

3 ชนิด คือ โพแทสเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมไอโอไดด์ 2. เพื่อเปรียบเทียบ กระแสไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนขั้วไฟฟ้าระหว่างทองแดงกับเหล็ก, ทองแดงกับแมกนีเซียม 3. นํากระแสไฟฟ้าที่ได้มา สร้างเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าใช้เป็นแหล่งพลังงานสําหรับพัดลมพกพา 4. เพื่อนําข้อมูลมาเชื่องโยงกับความรู้เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ วิธีการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตอนที่1 การใช้ชั้วไฟฟ้าทองแดงกับเหล็ก เตรียมสารละลายทั้ง 3 ชนิด 1, 2, 3, 4 และ 5 Molar ในปริมาตร 100 ml นํากล่องยามาเจาะรูที่ฝาขนาด 0.1 เซนติเมตร 14 ช่อง แล้วนําหมุดที่พันด้วยทองแดงใส่ลงไปตามรูที่เจาะ สลับฝั่งระหว่างหมุดกับทองแดงจน ครบทั้งกล่องแล้วเติมสารละลายทั้ง 3 ชนิด 1, 2, 3, 4 และ 5 Molar ปริมาณ 5 ml ใส่ตามช่องทุกช่อง ปิดฝา วางทิ้งไว้ 5 นาที และจึงค่อยวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า ตอนที่2 การใช้ชั้วไฟฟ้าทองแดงกับแมกนีเซียม ทําการ ทดลองเหมือนตอนที่1 เปลี่ยนแค่ขั้วไฟฟ้าเป็นทองแดงกับแมกนีเซยี ม ผลกรทดลองในตอนที่1 สารละลาย โพแทสเซียมซัลเฟต เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าทองแดงกับเหล็กในความเข้มข้น 1 Molar เกิดกระแสไฟฟ้ามากที่สุดคือ 0.029 โวลต์ ผลการทดลองใน ตอนที่ 2 สารละลายโพแทสเซียมซัลเฟต เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าทองแดงกับแมกนีเซียม ในความเข้มข้น 1 Molar เกิดกระแสไฟฟ้ามากที่สุดคือ 0. จากนั้นสามรถนําเซลล์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใช้กับพัดลมพกพา