การสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ เพื่อนำมาเป็นสารเคลือบตุ๊กตาชาววัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรายุธ เทียมกระโทก, ภูบดินทร์ การสมนุช, ชยากร เหลืองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล ทดทะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการเตรียม CaCO3 จากเปลือกไข่ (2) เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนและศึกษาประสิทธิภาพในการเสริมแรงของสารผสม CaCO3 กับเปลือกไข่ (3) เพื่อนำสารผสม CaCO3 กับอีพอกซี่เรซิ่นที่ทดสอบประสิทธิภาพการเสริมแรงแล้ว มาเคลือบตุ๊กตาชาววัง และศึกษาระยะเวลาการแห้งของสารเคลือบบนผิวตุ๊กตาชาววัง ดำเนินการจัดทำโครงงานโดยการเตรียมเปลือกไข่ที่เหลือทิ้งจากการประกอบอาหารนำมาสกัดสาร CaCO3 เริ่มจากการนำเปลือกไข่ไก่และเปลือกไข่เป็ดมาทำการปรับสภาพผิวเปลือกไข่โดยการแช่ NaOH ความเข้มข้น 25% ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ต่อเปลือกไข่ 200 กรัม เพื่อทำการแยกเยื่อเปลือกไข่ จะได้เปลือกไข่ที่ไม่มีเยื่อเปลือกไข่เกาะติดและเปลือกไข่มีสีเหลือง จากนั้นนำเปลือกไข่ มาปรับสภาพผิวด้วย H2O2 ความเข้มข้น 4% ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ต่อเปลือกไข่ 200 กรัม จะได้เปลือกไข่ ที่มีสีขาวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปลือกไข่เป็ดจะมีความขาวมากกว่าเปลือกไข่ไก่ จากนั้นนำเปลือกไข่ มาบดละเอียดและร่อนแยกขนาดด้วยตระแกรงร่อน และนำผงเปลือกไข่มาทดสอบสาร CaCO3 ที่สกัดได้ด้วยกรด HCl พบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊ส CO2 ทำให้ทราบว่าผงเปลือกไข่ มีสารสกัด CaCO3 อยู่ เนื่องจากเมื่อนำ CaCO3 มาผสมกับกรด HCl จะเกิดแก๊ส CO2 หลังจากนั้นนำเปลือกไข่ที่ผ่านการร่อนแยกขนาดมาผสมกับอีพอกซี่เรซิ่นในอัตราส่วน 0:100, 50:50, 65:35, 85:15 100:0 แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพการเสริมแรงด้วยการทดสอบความแข็ง โดยใช้อัตราส่วน 0:100 เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จะได้ค่าความแข็งเฉลี่ยของสารผสมอีพอกซี่เรซิ่นผสมกับเปลือกไข่ไก่อัตราส่วน 50:50 และ 65:35 คือ 84.8±2.4 และ 45.8±1.9 ตามลำดับ และค่าความแข็งเฉลี่ยของสารผสมอีพอกซี่เรซิ่นผสมกับเปลือกไข่เป็ดอัตราส่วน 50:50 และ 65:35 คือ 97.7±1.0 และ 46.8±1.5 ตามลำดับ ส่วนอัตราส่วน 100:0 และ 85:15 ทดสอบไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ซึ่งอัตราส่วน CaCO3 จากเปลือกไข่ทั้งสองกับอีพอกซี่เรซิ่นที่มีค่าความแข็งมากที่สุดคืออัตราส่วน 50:50 และเมื่อมาเคลือบผิวตุ๊กตาชาววัง พบว่าตุ๊กตาชาววังมีความแห้งระดับที่ 3 เมื่อเวลาผ่านไปเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 30 นาที และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าตุ๊กตาชาววังที่เคลือบด้วยสารสกัด CaCO3 จากเปลือกไข่เป็ดกับอีพอกซี่เรซิ่น มีความขาวและความแห้งระดับ 3 ไวกว่าสารเคลือบด้วยสารสกัด CaCO3 จากเปลือกไข่ไก่กับอีพอกซี่เรซิ่น