เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุด้วยระบบ IoT (เครื่อง AutoMed) พร้อมระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมในตัวเครื่องเพื่อชะลอความเสื่อมคุณภาพของยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา ภู่ขาว, นราวิชญ์ ฤทธิ์สุทธิ์, อังกูร อรรถธรรมสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงโชค กล้าแข็ง, วันดี โค้ไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุด้วยระบบ IoT (เครื่อง AutoMed) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเครื่อง AutoMed ที่สามารถจ่ายยาได้อย่างถูกต้องตามเวลา ชนิด และจำนวนยาตามข้อมูลการรับยาที่ถูกตั้งค่าไว้ มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อถึงเวลาทานยาที่กำหนด สามารถแจ้งเตือนผ่านLine Notify ก่อนเวลาทานยา 15 นาที เวลาที่ต้องทานยา และแจ้งเตือนก่อนจะเลยเวลาทานยาที่เหมาะสมกับเวลาทานยาในมื้อยานั้น ๆ และหากไม่มีการหยิบยาตามเวลาที่กำหนดเครื่องสามารถนำยาออกจากช่องจ่ายยาก่อนที่จะจ่ายยาครั้งถัดไปได้ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ เครื่อง AutoMed 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่อง AutoMed มีการดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประดิษฐ์เครื่อง AutoMed พัฒนาตัวเครื่องโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi Model 3+ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม NETPIE ในการสั่งการเครื่อง AutoMed ระยะที่ 2 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง AutoMed ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพโดยการตั้งค่าข้อมูลการจ่ายยา และสังเกตความถูกต้องของการจ่ายยาทั้งจำนวน ชนิดของยา การแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อถึงเวลาที่กำหนด การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ก่อนเวลาทานยา 15 นาที เวลาที่ต้องทานยา และแจ้งเตือนก่อนจะเลยเวลาทานยาที่เหมาะสมในมื้อยานั้น ๆ และหากไม่มีการหยิบยาไปทานตามเวลาที่กำหนดก่อนหน้าที่จะจ่ายยาครั้งต่อไปเครื่องสามารถนำยาออกจากช่องจ่ายยาก่อนที่จะจ่ายยาครั้งถัดไปได้หรือไม่ มีการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เภสัชกรจำนวน 1 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน และ วิศวกร จำนวน 1 คน ระยะที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่อง โดยการนำเครื่อง AutoMed ไปให้ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 5 คนใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วทำแบบประเมินความพึงพอใจ