นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานขนมจีนที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วินัดดา เรืองเดช, ณภัทร ศิริใจธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตขนมจีนมีการระบายน้ำเสียออกมามาก ซึ่งมีค่าบีโอดีและค่าซีโอดีสูง อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็น นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานขนมจีนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำของพอลิเมอร์แคปซูลร่วมกับเหล็กแมกนีไทด์และถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ สังเคราะห์พอลิเมอร์โดยใช้ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโดยมีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำในชั้นเปลือกพอลิเมอร์ เตรียมหยดด้วยโฮโมจีไนเซอร์ 5,000 รอบ/นาที อัดก๊าซไนโตรเจนแล้วนำไปสังเคราะห์ร่วมกับเหล็กแมกนีไทต์ที่เตรียมได้จากการนำ FeCl2 และFeCl3 มาตกตะกอนร่วมกันและเตรียมถ่านกัมมันต์ด้วยกากกาแฟไปตากแดดให้แห้งแล้วเผา เมื่อสังเคราะห์แล้วได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ในสภาวะที่ต่างกัน ศึกษาสภาวะในการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยเปรียบเทียบเกรดของไททาเนียมไดออกไซด์ระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดบริสุทธิ์ หลังการสังเคราะห์ไททาเนียมเกรดทั่วไปมีลักษณะของการรวมเป็นเนื้อเดียวกันและจับตัวเป็นพอลิเมอร์มากกว่า จึงเลือกใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เกรดทั่วไปในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ จากนั้นได้ศึกษาสภาวะในการสังเคราะห์เหล็กโดยเปรียบเทียบระหว่างเหล็กแมกนีไทต์ที่ระเหยโทลูอีนและไม่ระเหยร่วมกับการเพิ่มPVAในชั้นเปลือกพอลิเมอร์ ผลการศึกษาคือการเติมPVAจะทำให้เกิดพอลิเมอร์อิสระมากขึ้นและเหล็กที่ไม่ระเหยโทลูอีนไม่สามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้ จึงเลือกการสังเคราะห์โดยระเหยโทลูอีนและเพิ่มPVA วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์Conversionมีค่าเท่ากับ58.08 (±7.57)

คำสำคัญ : พอลิเมอร์แคปซูล,เหล็กแมกนีไทด์,ถ่านกัมมันต์