การตรวจสอบชนิดของไข่เม่นทะเลในร้านค้าออนไลน์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์ ศิริวาณิชย์, วุฒิภัทร ชัยโรจน์นิพัฒน์, ภาสินี แสงพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลกรานต์ อวยจินดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยไข่เม่นทะเลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีการนำเข้าไข่เม่นทะเลสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามไข่เม่นทะเลแต่ละชนิดมีคุณภาพ และความนิยมที่ต่างกันจึงส่งผลทำให้มีราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากชาวประมงมักจะนำสินค้าทะเลที่จับได้ไปขายให้กับพ่อค้า ซึ่งพ่อค้าอาจจะนำสินค้านั้นไปสวมรอยหรือปลอมปนกับชนิดอื่นแล้วขายสินค้าในราคาแพง โดยอ้างว่าเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคต่อผู้บริโภคและชาวประมง ซึ่งอาจทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการปลอมปนด้วยชนิดไข่เม่นทะเลที่ราคาถูกกว่าได้ ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดไข่เม่นทะเลมีความสำคัญในการรับประกันคุณภาพ และสิทธิ์ของผู้บริโภค ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการทราบชนิดของไข่เม่นทะเล ที่มีการซื้อขายในร้าค้าออนไลน์ โดยการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจากยีน Cytochrome C Oxidase (COI) เพื่อใช้ระบุชนิดของไข่เม่นทะเลจากร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อระบุชนิดของไข่เม่นทะเล โดยงานวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงชนิดของไข่เม่นทะเลที่ขายในร้านค้าออนไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุล และเพิ่มจำนวนด้วยเทคนิค Multiplex PCR ต่อไป เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบการปลอมปนในอาหาร และมีความรวดเร็วในการตรวจสอบยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังลดเวลา และราคาในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจนำไปใช้ระบุถึงแหล่งที่มาของไข่เม่นทะเลได้อีกด้วย