การขึ้นรูปกากกาแฟด้วยวิธี electrospinning เพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัฏดา ขุนบำรุง, ญภา เรืองประชา, ภูริสา ตุ้มตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธินี เกิดเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากกาแฟซึ่งเป็นของเสียสามารถนำไปใช้ดูดซับสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำเสียได้ จึงดำเนินการศึกษาการขึ้นรูปกากกาแฟโดยใช้กระบวนการปั่นเส้นใยจากพอลิเมอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ได้แผ่นกรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ในการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ได้ โดยมีขั้นตอนในการทดลอง เริ่มด้วย (1) การเตรียมกากกาแฟ (2) การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ (3) การใช้เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (electrospinning) ในการขึ้นรูปแผ่นกรอง ไปจนถึง (4) การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์ปนเปื้อนโครเมียม และ (5) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการดูดซับโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ปนเปื้อนโครเมียม โดยคาดว่าผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงแนวทางใหม่ในระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนโครเมียม ซึ่งการศึกษานี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากเป็นการสนับสนุนแนวความคิดของของเสียเป็นศูนย์และเศรษฐกิจหมุนเวียน