ผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำย่อยสลายเองได้จากเปลือกไข่เพื่อต้นพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรดา ยศถา, วิมพ์วิภา เทียนสว่างกุล, ปวีณ์ลดา ศรรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์