การเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันด้วยโปรเเกรม Heart Alert

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐศิริ เพ็ชรรัตน์, วรศิริ สุนทรานันทกุล, พิชญาพร ศักดิ์สมพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, ธนายุส พิจยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สุขภาพจะแย่ลง และมีโอกาสเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้น ทำให้หลายคนหันมาสนใจสุขภาพของหัวใจของตัวเอง โดยอัตราเต้นของหัวใจ หรือที่เรียกกันว่า ชีพจร เป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกถึงความแข็งแรงของหัวใจ โดยการรู้ค่าชีพจร สามารถตรวจสอบสุขภาพหัวใจแบบเบื้องต้นได้ และยังดีต่อการออกกำลังกายให้พอเหมาะอีกด้วย

ผู้จัดทำ จึงสร้างระบบที่สามารถอ่านค่าชีพจร และแสดงผลผ่านทางสมาร์ทโฟน ให้ผู้ใช้เข้าใจค่าต่างๆได้ทันทีระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ และมีคำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ใช้โดยแพทย์ผู้ใช้โปรแกรม Heart Alert เพื่อที่จะตรวจสอบสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง