เเผ่นกรองชีวภาพจากScoby

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โศภิษฐา หมั่นสกุล, ธิญาดา เชื้อมอญยาว, จิรนันท์ บกสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ ชูคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “แผ่นกรองชีวภาพจากScoby” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของผลไม้ที่สร้างแผ่นScobyได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของแผ่นScoby เพื่อเปรียบเทียบการกรองของแผ่นScobyกับกระดาษกรองปกติ พบว่าผลไม้ที่สร้างแผ่นscoby ได้ดีที่สุด คือ สัปปะรด โดยมีความหนาของแผ่นมากที่สุด และสัปปะรดมีความแข็งแรงมากที่สุด แรงดึงมากกว่า10N และมะม่วงมีค่าpHความเป็นกรดมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.4 ทำให้ลักษณะพื้นผิวที่เรียบเนียนไม่ขรุขระ จากการศึกษาพบว่า การกรองน้ำแป้งและน้ำสระบัวจากแผ่น Scobyกับกระดาษกรองปกติ พบว่ากระดาษกรองกรองปริมาตรน้ำได้มากกว่าscobyของ ส้ม มะม่วง สัปปะรด ตามลำดับ และการกรองของมะม่วงสามารถกรองได้ดีกว่าส้ม และมะม่วงสามารถกรองได้ดีเท่ากับกระดาษกรองโดยสังเกตจากโมเลกุลสิ่งตกค้างใต้กล้องจุลทรรศน์