ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยในการนำทางและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ด้วยระบบ Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพงศ์ คงเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรณ์ อ่อนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุมีความลำบากในการเดินทางด้วยตัวคนเดียว และยังมีผู้ที่มีปัญหาทางสายตา จึงเป็นปัญหาเป็นอย่างยิ่ง เพราะร่างกายผู้สูงอายุมีการเสื่อมสภาพไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาว จึงต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อช่วยทดแทนในเรื่องร่างกาย และสายตาการมองเห็น การทรงตัว ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

จากเหตุผลข้างต้นผู้จัดทำจึงคิดโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อช่วยผู้สูงอายุที่ปัญหาด้านการเดิน การทรงตัวและการมองเห็น ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น