แบตเตอรี่จากขยะรีไซเคิลและของใช้ในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภีรศิลป์ นิฏฐิยานนท์, จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ, ธีรภัทร ใจงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งพลังงานนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งแบตเตอรี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเมื่อแบตเตอรี่นั้นได้หมดอายุการใช้งาน ก็จะเป็นขยะอันตรายที่ เพราะมีสารเคมีที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการแพร่เข้าสู่ผิวหนังหรือทางระบบหายใจได้ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของขยะชนิดต่างๆบนโลก ทางผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำถ่านไฟฉายจากขยะรีไซเคิล โดยมีราคาถูก ประสิทธิภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากขยะรีไซเคิลหลายๆชิ้นนั้นมีความแข็งแรงต่ำ จึงนำของใช้ที่หาได้ทั่วไปตามบ้านเรือนมาช่วยเสริม ซึงจากการทดลองนั้นได้พบว่า ชุดเซลล์ไฟฟ้าที่ได้ ซึ่งมีเหรียญทองแดง อลูมิเนียมฟอยล์ และกระดาษชุบน้ำเกลือเข้มข้น 22.4% โดยมวล ซึ่งมีค่าความต่างศักย์ถึง 4.23 โวลต์ โดยมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 24 ชั่วโมง 0 นาที ซึ่งเป็นค่าที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ ในภาวะวิกฤติ หรือแบตเตอรีที่เตรียมไปหมด แต่ยังต้องการแสงสว่างหรือพลังงานอื่น ๆ ได้