บอลลูนจิ๋วจากเปลือกไข่ร่วมกับแหนแดงในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรจิรา ยอดเกตุ, นวรัตน์ เลิศเสม, จิตกัญภา บุญยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษทางน้ำในปัจจุบันของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งด้านการอุปโภค บริโภคและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิด แต่กิจกรรมของมนุษย์ทำให้มีผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อม ทำให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาการปนเปื้อนของสารประกอบฟอสเฟตส่วนใหญ่ในน้ำเสียชุมชนเกิดขึ้นจากการใช้สารซักล้างในครัวเรือน พบว่าน้ำเสียจากการซักล้างเสื้อผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงถึง 24 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ทำให้ความเข้มข้นของฟอสเฟตในน้ำเสียชุมชนอยู่ระหว่าง 2-10 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร นอกจากนี้พบว่าการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้เกิดแอมโมเนียซึ่งจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไอออนเป็นส่วนใหญ่ โดยแอมโมเนียมไอออนเป็นสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำ ดังนั้นเมื่อปริมาณแอมโมเนียมไอออนในน้ำสูงขึ้น การเจริญเติบโตของพืชน้ำก็จะสูงขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน โดยพบปัญหานี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเปลือกไข่และแหนแดงมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเสียในรูปแบบบอลลูนดูดซับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติบอลลูนจิ๋วจากเปลือกไข่ร่วมกับแหนแดง และประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตและแอมโมเนียมไอออนในน้ำเสียสังเคราะห์ โดยการสกัด CaCO3 CaO จากเปลือกไข่ จากนั้นนำแหนแดงที่เตรียมไว้มาสกัดเย็นด้วยการแยกส่วนของน้ำมันออกมาจากส่วนต่างๆของพืชโดยการบีบอัดที่อุณภูมิที่ปกติโดยพืชที่นำมาสกัดเย็นจะต้องไม่ผ่านความร้อนหรือสารเคมีมาก่อนแล้วตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอน จากนั้นจึงกรองเอาเฉพาะส่วนของน้ำมันที่บริสุทธิ์มาใช้เพื่อนำสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาใช้ตรึงแอมโมเนียมไอออนในรูปของสารสกัดจากเซลล์

และเตรียมเม็ดดูดซับ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตและแอมโมเนียมไอออนในน้ำเสียสังเคราะห์ของบอลลูนจิ๋วดูดซับที่ทำจากเปลือกไข่และแหนแดง