อุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะเสี่ยงต่อการเกิด Heat Stroke ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk โดยการตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้นและอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับบุคคลทำกิจกรรมกลางแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตสุดา กุลบุตร, จิดาภา วงษ์วิรัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกประสบปัญหากับภาวะโลกร้อน อุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศร้อนรุนแรงมากขึ้น ในวันที่มีอุณหภูมิสูง อากาศก็จะร้อนมากขึ้น ในวันที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศก็จะเย็นน้อยลง ซึ่งอีกหนึ่งในผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น คือ โรคลมร้อน หรือ ภาวะ Heat Stroke ที่พบในสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ เป็นภาวะฉุกเฉินสำคัญ เนื่องจากส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ จนทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว และอาจถึงแก่ชีวิตในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ Heat Stroke เพิ่มสูงขึ้น คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ออกแบบหมวกที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับบุคคลที่ทำกิจกรรมกลางแดด ซึ่งเซนเซอร์จะทำงานโดยการตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ ความชื้นของอากาศโดยรอบ อุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจของผู้สวมใส่หมวก และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้สวมใส่หมวกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิด Heat Stroke โดยการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะเสี่ยงต่อการเกิด Heat Stroke ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด Heat Stroke ในบุคคลทำกิจกรรมกลางแดด