การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยณัฐ ศิลาวัชนาไนย, สรรพาวุธ ศรีทอง, อธิป สุจริตกุลธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของ เส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ และเพื่อศึกษาความหนาแน่น ความคงทนต่อแรงดัด ความคงทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการป้องกันเสียงของแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบกับแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปในท้องตลาด โดยตรวจสอบความหนาแน่น ความคงทนต่อแรงดัด ความคงทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการป้องกันเสียง เพื่อผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ ที่มีคุณสมบัติในการกันเสียง ด้วยการการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่น ความคงทนต่อแรงดัด ความคงทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการป้องกันเสียงของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ การผลิตแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ผงหินปูน น้ำ ทราย และเส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ ที่อัตราส่วน 0:50:100 กรัม มีความหนา 8 มิลลิเมตร นำมาศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ พบว่า เส้นใยสังเคราะห์เหลือใช้ที่อัตราส่วน 100 กรัม มีความหนาแน่นสูงกว่า ใยสังเคราะห์เหลือใช้ที่อัตราส่วน 50 กรัม และมีความคงทนต่อแรงดัด ความคงทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการป้องกันเสียงสูงที่สุด เมื่อเทียบกับแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ในอัตราส่วน 50 กรัม