กระดาษดูดซับเอทิลีนจากกาบกล้วย ที่มีสารสกัดไมยราบและถ่านกัมมันต์ในการยับยั้งเชื้อราและชะลอการสุขของมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ ใสดาว, ชินาธิป ทิวากรศศิธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งเสริมทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนอกจากนี้การสุกของผลไม้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเข้าทำลายของเชื้อรา

ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมในการชะลอการสุกของผลไม้และยับยั้งเชื้อราจึงนับว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา โดยวิธีการชะลอการสุกในผลไม้สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการใช้ ผงถ่านกัมมันต์และสารสกัดไมยราบ มาเติมลงในกระดาษจากกาบกล้วยเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการชะลอการสุกและยับยั้งเชื้อราของผลไม้

ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาผลของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากกาบกล้วยที่มีถ่านกัมมันต์ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และใช้สารสกัดไมยราบเพื่อลดการใช้สารเคมีในการยับยั้งเชื้อรา