การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระนาบอีคลิปติกและการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรวิชญ์ มาลีวัด, ณัฐวัตร สะอาดแก้ว, ชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิมา พรหมช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโลกและดวงอาทิตย์ เนื่องจากทั้ง 2 สิ่งนี้มีความคำคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างมากและในการศึกษามี 2 ประเด็นหลักที่จะทำการศึกษานั่นคือ 1.ระนาบอีคลิปติกมีความสำคัญเนื่องจากเป็นระบบพิกัดในรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวและเทห์ฟากฟ้าอื่นในระบบสุริยะและ 2.การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การศึกษาในครั้งนี้จะทำโดยการใช้สูตรคำนวณดิคลิเนชั่นของดวงดาว สมการเวลา และแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้าเป็นต้น พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือบริเวณแถบเส้น1.อาร์กติกเซอร์เคิล (66° 33' 38" เหนือ) 2.ทรอปิกออฟแคนเซอร์ (23° 26' 22" เหนือ) 3.เส้นศูนย์สูตร (0° เหนือ) 4.ทรอปิกออฟแครปริคอน (23° 26' 22" ใต้) 5.แอนตาร์กติกเซอร์เคิล (66° 33' 38" ใต้) จากการค้นคว้าในครั้งนี้จะทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและความสัมพันธ์ของระนาบอีคลิปติกและการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการศึกษา การคำนวณต่อไป