การศึกษาความหนาแน่นของประชากรกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla harpax ) ลักษณะของรู และลักษณะคุณภาพดิน บริเวณป่าชายเลน ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลทรัพย์ ช่วยเสน, สิรินยา แซะอาหลำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความหนาแน่นของประชากรกั้งตั๊กแตนบริเวณป่าชายเลน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทำการศึกษาโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 330 ไมโครเมตร พบกั้งตั๊กแตนเพื่อเก็บตัวอย่างกั้งตั๊กแตนบริเวณป่าชายเลนใช้การวางกรอบตารางแบบกำหนดจุดแน่นอน

มีการวางสุ่ม 4 ครั้งด้วยกล้องถ่ายภาพแบบเป็นระบบ ในช่วงเวลาเดือน สิงหาคม-ตุลาคม และนำกั้งตั๊กแตนมาคำวณหาค่าโดยตัวต่อพื้น และสามารถประเมินได้ว่าบริเวณไหนมีความหนาแน่นของประชากร เก็บตัวอย่างตะกอนดินใช้ตะแกรงร่อนทรายและแว่นขยาย โดยการเก็บซ้ำ 3 ครั้งต่อสถานีการเก็บตัวอย่างบรรจุในถุงและรักษาสภาพดวยความเย็นและนำตัวอย่างตะกอนดินจะนำมาวิเคราะห์ และมีการตรวจจัดไนเตรทและฟอสฟอรัสในดินเพื่อหาปริมาณสารอินทรีย์ในดินบริเวณป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ และเก็บคุณภาพน้ำบริเวณป่าชายเลน ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม

และความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหนาแน่นของประชากรกั้งต๊กแตนกับคุณภาพน้ำบริเวณป่าชายเลน พบว่า

มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เมื่อพิจารณาตามพื้นที่บริเวณป่าชายเลน และสามารถบอกได้พื้นที่บริเวณป่าชายเลนตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีความหนาแน่นของประชากรกั๊งตั๊กแตน