การวินิจฉัยโรคในข้อเท้าและเท้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร อิสสระ, ฐปนวัฒน์ ทองจันทร์, นภกุล ปริเปรมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกายแก้ว มุณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นโครงงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและสร้างความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเท้า โดยทางคณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์โรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเท้า โดยการเปรียบเทียบภาพผลx-rayข้อเท้าปกติ กับข้อเท้าที่เป็นโรค มาประมวณผลหาความแตกต่างเพื่อใช้ในการวินิฉัย