การศึกษาและพัฒนาดินอัดก้อนเพื่อเพาะปลูกต้นดาวเรืองสายพันธุ์ศรีวิชัย ดิฟโกลด์ 5882 F1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาภัทร์ แท่นอ่อน, พีรวิชญ์ ผกาเเก้ว, นลิน เวชโช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงงานการศึกษาและพัฒนาดินอัดก้อนเพื่อเพาะปลูกต้นดาวเรืองสายพันธุ์ศรีวิชัย ดิฟโกลด์ 5882 F1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณฟอสฟอรัสในกระดูกหมู ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นดาวเรือง และนำมาพัฒนาต่อในรูปแบบของดินอัดก้อน โดยนำดินประเมินลักษณะทางกายภาพและกระดูกป่นส่งตรวจ เพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร จึงนำข้อมูลมาหาอัตราส่วนฟอสฟอรัสที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นดาวเรือง โดยแบ่งออกเป็น 3 สูตร คือ สูตร A สูตร B และสูตร C จากนั้นนำดินทั้ง 3 สูตร มาปลูกต้นดาวเรืองสายพันธุ์ ศรีวิชัย ดิฟโกลด์ 5882 F1 แล้วเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองสายพันธุ์ศรีวิชัย ดิฟโกลด์ 5882 F1 โดยการวัดความสูง ทุก ๆ 7 วัน ชั่งน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง แล้วนำสูตรดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองสายพันธุ์ศรีวิชัย ดิฟโกลด์ 5882 F1 ที่มีประสิทธิภาพในการการเจริญเติบโตมากที่สุด มาพัฒนาดินอัดก้อน โดยการผสมเส้นใยกาบกล้วย นำไปขึ้นรูปและตากแดดเป็นเวลา 15 วัน จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ