การเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นบะหมี่สดที่ผสมผงเห็ดหูหนูและเส้นบะหมี่สดที่ผสมผงเห็ดแชมปิญอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา เกรียงเกษม, ธมลวรรณ เพิ่มพลกรัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์