การศึกษาน้ำสกัดจากยอดอ่อนมะเขือเทศอีเป๋อและยอดอ่อนทานตะวันเพื่อเร่งความยาวราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยลรดี วงศ์เงิน, พิมพ์ขวัญ ชัยนาม, ปวีณวัช บุญมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิธาศินี นินใจ, ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาน้ำสกัดจากยอดอ่อนมะเขือเทศอีเป๋อและยอดอ่อนทานตะวันเพื่อเร่งความยาวรากมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าน้ำสกัดจากยอดอ่อนมะเขือเทศอีเป๋อและยอดอ่อนทานตะวัน พืชชนิดใดสามารถเร่งความยาวของรากผักบุ้งและรากขึ้นฉ่ายได้ดีกว่ากันและเพื่อเปรียบเทียบตัวทำละลายระหว่างน้ำและเอทานอลในการสกัดน้ำสกัดของยอดอ่อนมะเขือเทศอีเป๋อและยอดอ่อนของทานตะวัน