ระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพงศ์ กองฟู, พัชกร จันตา, ดนุสรณ์ โนสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น, วรางค์จนา เนตรธิยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขั้นตอนการหยอดสารจับตัวยางพาราแบบปกติมักจะใช้เวลานาน ส่งผลให้เกษตรกรต้องอดหลับอดนอน เสี่ยงอันตราย และต้องประสบปัญหาน้ำยางพาราไม่แข็งตัวในฤดูฝน อีกทั้งการหยอดสารจับตัวยางพาราดังกล่าวต้องใช้แรงมาก ส่งผลให้เกษตรกรเกิดอาการปวดมือ ปวดหลังและอ่อนเพลีย นอกจากนี้ยัง สิ้นเปลืองปริมาณน้ำกรดสำหรับทำให้น้ำยางพาราแข็งตัว ตลอดจนส่งผลให้น้ำยางพาราแข็งตัวช้าและได้ปริมาณเนื้อยางน้อย ดังนั้นทำงทีมงานจึงสร้างระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สร้างระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน ผลการทดลองพบว่า ระบบสั่งการสามารถส่งค่าได้ถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนเครื่องหยอดสารจับตัวยางพาราสามารถหยอดสารจับตัวยางพาราและกวนน้ำยางพาราได้ดี ตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน ผลการทดลอง พบว่า ระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชันใช้เวลาในการหยอดสารจับตัวยางพาราน้อยกว่าวิธีปกติ โดยใช้เวลาเพียง 185.4 วินาทีต่อไร่ นอกจากนี้ยังส่งผลให้น้ำยางพาราแข็งตัวเร็วกว่าวิธีปกติ โดยสามารถทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวภายในเวลา 28.5 วินาที ตลอดจนส่งผลให้ได้ปริมาณเนื้อยางมากขึ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เท่ากับ 70.1% และช่วยประหยัดน้ำกรดสำหรับทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวได้ถึง 1.74 ลิตรต่อไร่ ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการทำงานของระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน ผลการทดลอง พบว่า เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำสวนยาง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อการทำงานของระบบควบคุมการหยอดสารจับตัวยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.68 , S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ มาก