การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดอกอัญชันและขมิ้นเมื่อเอามาทำปากกาไวท์บอร์ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสินี สายบุตร, เพ็ญพิชชา เกตุโก้, พิมพ์อร สุภิษะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมึกปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้ในปัจจุบันนี้ มีสารเคมีที่มีอันตรายต่อระบบหายใจ

ผู้จัดทำจึงสนใจทำโครงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดอกอัญชันและขมิ้นเมื่อเอามาทำปากกาไวท์บอร์ดโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสมบัติของสารสกัดจากอัญชันและขมิ้นในการทำน้ำหมึกปากกาไวท์

บอร์ด และ ตอนที่ 2 ศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของสารสกัดจากดอกอัญชัน

และขมิ้น เมื่อนำมาตรวจสอบสมบัติพบว่าสารสกัดจากดอกอัญชันมี pH = 7.4

สารสกัดจากขมิ้นมี pH = 7 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเขียนกระดานไวท์

บอร์ดของน้ำหมึก สีของสารสกัดจากดอกอัญชันและขมิ้นมีความเข้มเทียบเท่ากับ

การเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด สามารถยึดติดได้ดี มีความคงทน และไม่เกิดตะกอนหลัง

การลบด้วยแปรงลบกระดานที่ชุ่มน้ำ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สารสกัดจากดอกอัญชัน

และขมิ้นเป็นสารละลายที่มีขั้วมีคุณสมบัติในการละลายน้ำจึงต้องลบด้วยแปรงลบกระดาน