โคมไฟอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เบ้าสุวรรณ, ธิติพัทธ์ คำทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่สามารถช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต เป็นต้น โคมไฟก็เป็นนึงในสิ่งของที่อำนวยความสะดวกสบายแก่เราในปัจจุบันเนื่องจากโคมไฟสามารถช่วยให้ความสว่างแก่เราในยามกลางคืน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟทั้งห้องทำให้สามารถประหยัดกว่าการเปิดไฟทั้งห้องในทำกิจกรรมต่างๆเช่น อ่านหนังสือ เป็นต้น โดยโคมไฟในปัจจุบันนั้นเป็นโคมไฟที่มีหลักการการใช้งานทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งผู้จัดทำเห็นว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การสั่งงานด้วยเสียงในโทรศัพท์ รถยนต์ เป็นต้น ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จำนำเทคโนโลยีในการสั่งงานด้วยเสียงมาประยุกต์ใช้กับโคมไฟเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำจะนำบอร์ดอาร์ดูโน่มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากบอร์ดอาร์ดูโน่นั้นคือไมโทรคอนโทรลเลอร์ หรือแผงควบคุมขนาดเล็ก และใช้งานง่ายมากๆ โดยผู้จัดทำจึงนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้งานกับโคมไฟ โดยมีการทำงานของบอร์ดอาร์ดูโน่เป็นหลัก ประกอบกับอุปกรณือื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดทำคิดค้นและประดิษฐ์โครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราสามารถใช้งานโคมไฟได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานเพียงป้อนคำสั่งหรือพูดนั่นเอง