การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของเกล็ดหิมะค็อครูปที่ n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน เหนือคลอง, วรัญญา ยุทธวรวิทย์, ภคินธร สงหนอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน เสน่หา, บัญชา เก้าเอี้ยน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของเกล็ดหิมะค็อครูปที่ n มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความยาวรอบรูปของเกล็ดหิมะค็อครูปที่ n และเพื่อหาพื้นที่ของรูปเกล็ดหิมะค็อครูปที่ n