เครื่องกำจัดเชื้อโรคและทำลายหน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีรัตน์ โง้วเทวีรัตน์, วีธรา เปี่ยมเจริญ, พิมพ์มาดา ลอยทับเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ชื่อว่า เครื่องกำจัดเชื้อโรคและทำลายหน้ากากอนามัย เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหา COVID-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากถึง 1.2 ล้านคนในไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564, กรมควบคุมโรค) จึงทำให้ผู้คนจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลให้หน้ากากอนามัยเกิดการขาดแคลนและมีราคาสูง จึงมีโอกาสสูงที่ทำให้มีกลุ่มบางกลุ่มนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาจำหน่ายใหม่ในราคาที่ถูกลงให้แก่ผู้บริโภค และกอบโกยกำไร นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ จากการเก็บขยะเพื่อนำไปทำลายของพนักงานเก็บขยะ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา โดยแบ่งการทำงานของเครื่องกำจัดเชื้อโรคและทำลายหน้ากากอนามัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C , ส่วนของใบมีดเพื่อกำจัดหน้ากากอนามัย และ ส่วนของเครื่องซีลถุงบรรจุหน้ากากอนามัยก่อนนำไปทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค