การพัฒนาแท่งเลี้ยงแมลงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายของพืชอาศัยที่ใช้เลี้ยงแมลงครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร ธรรมวงค์, จุฬารัตน์ พุทธวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงแมลงครั่งบนพืชเศรษฐกิจ เช่น จามจุรี พุทรา ถั่วแระ และมะเดื่อ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อเนื้อไม้และผลผลิต อีกทั้งไม่สะดวกในการดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ดังนั้นทางทีมงานจึงพัฒนาแท่งเลี้ยงแมลงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายของพืชอาศัยที่ใช้เลี้ยงแมลงครั่ง