บรรจุภัณฑ์อาหารชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยผักตบชวาและใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิมล จันทะพันธ์, นพรัตน์ เทพวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านขยะมูลฝอยในขั้นภาวะวิกฤตจากรายงานข่าว หนังสือพิมพ์รวมไปถึงสื่อออนไลน์ที่เห็นได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลต่อการตายของสัตว์น้ำที่มีการกินขยะเข้าไปจนมีผลต่อระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ขยะยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากทั้งปัญหาด้านกลิ่น เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเช่นหนู แมลงวัน และเป็นแหล่งศูนย์รวมเชื้อโรค สาเหตุของปัญหาขยะมาจากการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายหันมานิยมบริโภคอาหารกล่องและอาหารจากร้านค้ามากขึ้นทำให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากการบริโภคอาหารเสร็จจะมีการทิ้งวัสดุบรรจุอาหารก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยการนำผักตบชวาที่เป็นพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่เป็นพาหะนำโรคและใบสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร นำมาผ่านกระบวนการโดยใช้เส้นใยเซลลูโลสของผักตบชวาและใบสับปะรดซึ่งเซลลูโลสมีความเหนียวและความแข็งแรงจึงมีความเหมาะสมในการนำมาเสริมความแข็งแรงและผสานกับแป้งมันสำปะหลังเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาขยะที่ได้จากผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร และยังสามารถกำจัดและเพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวาและใบสับปะรด