การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลอกกาวของเส้นไหมระหว่างสารสกัดจากปะคำดีควายและสบู่ผสมโซดาแอช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์, อัญชลีพร ศรีพระจันทร์, จิรสุตา นาโสก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ดรุณี วีระพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลอกกาวของเส้นไหมระหว่าง

สารซาโปนินจากมะคำดีควายและสบู่ผสมโซดาแอชมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีสารซาโปนินจาก

มะคำดีควายและสบู่ผสมโซดาแอชและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลอกกาวระหว่างสารซาโปนินจากมะคำดีควาย และสบู่ผสมโซดาแอช เมื่อนำเส้นไหมไปผ่านกระบวนการโดยใช้สารซาโปนินจากมะคำดีควายและสบู่ผสมโซดาแอช และตรวจสอบประสิทธิภาพการการลอกกาว ผลการทดลองพบว่า การใช้สารซาโปนินจากมะคำดีควาย ทดสอบโดยวิธีสัมผัสเส้นไหม ใช้มือสัมผัสเส้นไหมพบว่ามีความนุ่ม และไม่หยาบกร้าน แสดงว่ามีการลอกกาวออกแล้ว และเมื่อนำไปชั่งน้ำหนักไหมก่อนและหลังลอกกาว พบว่า เส้นไหมไทยสีเหลืองมีเปอร์เซ็นต์กาว ประมาณ 25-30 % ส่วนการลอกกาวโดยใช้สบู่ผสมโซดาแอชมีเปอร์เซ็นต์กาว ประมาณ 22-27 %