ฟูกช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่นอนติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาคาร เตโช, วุฒิภัทร ภูมิแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานอาจมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาจจะลดลง มือและเท้าบวมเนื่องจากมือและเท้าไม่ได้ขยับ และอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจ เกิดแผลกดทับตามจุดต่างๆ เกิดภาวะกระดูกบาง โดยเฉพาะข้อที่รับน้ำหนัก ผู้ป่วยที่นอนนาน อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักจะเต้นเร็วกว่าคนปกติ และหัวใจสูบฉีดเลือดต่อครั้งได้น้อยกว่าคนปกติ ร่วมกับมีภาวะหน้ามืด เป็นลมได้ง่าย โดยการลดปัญหาเหล่านี้คือการพลิกตัวหรือการขยับตัวต่างๆ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าควรให้ผู้ที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานให้ได้ขยับบ้าง