การศึกษาการกระจายตัวของเเสงจากโคมไฟที่มีความสัมพันธ์กับสมการไฮเพอร์โบลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธรักษ์ คัชภูทัศน์, นันทิยา ยอดแก้ว, เยาวพา โชติทรัพย์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทนงเกียรติ พลไชยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาเเละความสำคัญ

แสงเป็นตัวที่ให้ความสว่างทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันนั้นแสงที่ให้ความสว่างจะเป็นแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์แต่ในเวลากลางคืนแสงที่ให้ความสว่างจะอยู่ในรูปของพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าเป็นตัวสร้างแสงสว่าง แสงสว่างจากโคมไฟมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไปโดยมีโคมไฟเป็นตัวกำหนดที่ทำหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โคมไฟมีใช้กันมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานสำหรับการใช้งานโคมไฟจำเป็นต้องเลือกโคมไฟที่สามารถประหยัดพลังงานและมีคุณภาพที่ดี ในการกระจายแสงของโคมไฟนั้นเมื่อแสงเกิดการกระจายตัวหากเราสังเกตแสงที่กระจายผ่านช่องว่างของโคมไฟจะทำให้เห็นจุดตกกระทบของแสงที่เกิดขึ้นและเงาของแสงที่เป็นส่วนของเส้นโค้งไฮเพอร์โบร่า ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการกระจายตัวของแสงจากโคมไฟที่มีความสัมพันธ์กับสมการไฮเพอร์โบร่า ซึ่งไฮเพอร์โบลาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเรื่องภาคตัดกรวยในภาควิชาคณิตศาสตร์และในปัจจุบันไฮเพอร์โบล่าได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายจากเส้นโครงและผิวของเส้นโค้ง

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการหาการกระจายตัวของแสงที่ทำให้แสงจากโคมไฟสามารถกระจายตัวและให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาหาการกระจายแสงที่มีความสัมพันธ์กับสมการไฮเพอร์โบล่า

2.เพื่อศึกษาหาการกระจายตัวของเเสงที่สามารถให้เเสงสว่างมากที่สุด

สมมติฐาน

ถ้าความกว้างของเเสงที่กระจายต่างกันจะได้สมการไฮเพอร์โบล่าที่มีความสัมพันธ์ต่างกันด้วย