การศึกษาการดูดซับไกลโฟเซตด้วยเจลคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน เสริมประสิทธิภาพด้วยเหล็กออกไซด์ และการนำกลับมาใช้ใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภรณ์ คำศรีพล, พีรพัชร ธนะสูตร, วิมพ์วิภา นามขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการดูดซับไกลโฟเซตด้วยเจลคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเสริมประสิทธิภาพด้วยเหล็กออกไซด์ และการนำกลับมาใช้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไกลโฟเซตด้วยเจลคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน และประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งกระบวนการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 2) การผนวกเหล็กออกไซด์ลงบนเจลคอนเดนส์แทนนิน 3) ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับไกลโฟเซตของเจลคอนเดนส์แทนนินในระยะเวลา 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ชั่วโมง 4) ทดสอบประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ 5 รอบ โดยใช้ระยะเวลาที่ 1 ชั่วโมง และทำการแยกเจลคอนเดนส์แทนนินออกจากสารละลายโดยใช้แม่เหล็ก นำไปล้างและผึ่งให้แห้งทุกครั้งก่อนนำมาใช้ใหม่ จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ทำการทดลอง ซึ่งระยะเวลาดีที่สุดในการดูดซับไกลโฟเซตของเจลคอนเดนส์แทนนินอยู่ที่ 9 ชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงถึง 93.79% จากการประเมินไอโซเทอร์มของการดูดซับ พบว่า ความสามารถในการดูดซับสูงสุด เท่ากับ 3.05 mg/g และประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ในแต่ละรอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ดังนั้น การผนวกเหล็กออกไซด์ลงบนคอนเดนส์แทนนินเจลช่วยเพิ่มความสามารถในการนำเจลคอนเดนส์แทนนินกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 5 รอบ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับไกลโฟเซตลดลง