เว็บแอพพลิเคชั่นบันทึกงานแบบกลุ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาศิริ ไล, สตางค์ บุตรสัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์, เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เว็บแอพพลิเคชั่นบันทึกงานแบบกลุ่ม (Online application website for recording in collaboration work ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นบันทึก การทํางานแบบกลุ่ม 2) ศึกษาความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีต่อเว็บแอพพลิเคช่ันบันทึกงานแบบกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างเว็บแอพพลิเคช่ันบันทึกงานแบบกลุ่มด้วยภาษา PHP และมี MySQL เป็นฐานข้อมูลสําหรับจัดเก็บข้อมูล

สรุปผลพบว่า 1) สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคช่ันบันทึกงานแบบกลุ่มได้สําเร็จ 2) ความพึงพอใจ ทนี่ักเรียนมีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นบันทึกงานแบบกลุ่มมีค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยู่ที่4.42หรืออยู่ในระดับดีมาก