แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อดูแนวโน้มการติดเชื้อไข้เลือดออก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา กันธา, สุวรักษ์ สุรินทร์คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบมัลทูเซียนและโลจิสติกส์เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสม เก็บรวมรวมข้อมูล25อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 - พ.ศ.2565 เพื่อนำมาหาแนวโน้มการติดเชื้อไข้เลือดออกในอนาคต