การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงหา จุลจันทร์, ณภัทร เสรีรักษ์, ภาวิดา ผุสดีโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สยาม เจริญเสียง, นิอร วินารักษ์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยง แมวมีพฤติกรรมการกินอาหารถี่ตลอดทั้งวัน แต่ผู้เลี้ยงแมวหลายท่านอาจมีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่ ทำให้ไม่สามารถให้อาหารแมวได้ตามเวลาและปริมาณที่เหมาะสม ถึงแม้ผู้ใช้ให้อาหารโดยการทิ้งไว้ในปริมาณมากก็อาจนำไปสู่ปัญหาที่ตามมา เช่น  ปัญหาการสูญเสียสารอาหารของอาหารเม็ด ปัญหาพฤติกรรมแมวที่ก่อให้เกิดการกินมากเกินความเหมาะสม ปัญหาสิ่งมีชิวิตขนาดเล็กจำพวกมดแมลง  ปัญหาการปนเปื้อนและความไม่สดใหม่ของอาหาร  รวมถึงการที่ผู้ใช้ ไม่สามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของแมวในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไม่อยู่บ้าน

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติที่มีระบบแนะนำตารางเวลาให้อาหารที่เหมาะสมกับแมวของผู้ใช้โดยอิงข้อมูลจากแมวผู้ใช้ และฐานข้อมูล รวมถึงสามารถจัดการตารางเวลาการให้อาหาร และปริมาณการให้อาหารแมวผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถดูกล้องที่ติดบนเครื่องให้อาหารผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว