การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อทดแทนการสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร ฉัตรบูรพาชัย, เวสสภู สว่างวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ริ้วรุจิเรข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้ แต่การนำเข้าข้อมูล (input) หรือการควบคุมคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มาจากการศึกษาเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเละคอมพิวเตอร์ (HCI) และเมาส์ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนั้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือ การควบคุม cursor โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของมือ ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อทดแทนการสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์เช่น การเลื่อน cursor การคลิก การซูม โดยใช้ library ที่เกี่ยวข้องเช่น Open CV, PyAutoGUI เป็นต้น และใช้ภาษา python ในการเขียนโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุม cursor บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น และเพื่อให้ระบบควบคุม cursor มีความถูกต้องและแม่นยำ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการให้อาสาสมัครได้ทดลองการใช้โปรแกรม และประเมินผลความถูกต้อง ความแม่นยำของระบบ และแนวโน้มที่อาสาสมัครคาดว่าระบบจะสามารถลดอาการปวดข้อมือ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เมาส์จริง แล้วนำมาสรุปและนำเสนอผลในรูปแบบของแผนภูมิ