การลดปริมาณขยะอาหารโดยการแปรรูปเป็นอาหารอัดเม็ดสำหรับไก่พันธุ์พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัตน์วดี พลวงษ์ศรี, พิมพ์พิชชา ฉัตรปัญญาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่ลดปริมาณขยะอาหารโดยการแปรรูปอาหารไก่อัดเม็ดสำหรับไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยทำการศึกษาอัตราส่วนสารอาหารที่ไก่พันธุ์พื้นเมือง (พ่อแม่พันธุ์ อายุ 23 สัปดาห์ขึ้นไป) ต้องได้รับต่อวันจากนั้นศึกษาการแปรรูปขยะอาหารเป็นอาหารไก่อัดเม็ดสำหรับไก่พันธุ์พื้นเมืองและมีการศึกษาพฤติกรรมการกินของไก่ระหว่างอาหารอัดเม็ดสำหรับไก่จากขยะอาหารและอาหารไก่อัดเม็ดทั่วไปและเปรียบเทียบน้ำหนักตัวของไก่หลังกินระหว่างอาหารอัดเม็ดสำหรับไก่จากขยะอาหารและอาหารไก่อัดเม็ดทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะอาหารและเพิ่มคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ขยะอาหารที่นำมาแปรรูปเป็นอาหารไก่อัดเม็ด