การยืดอายุการเก็บรักษามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ด้วยสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและสารสกัดลิกนินจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรรณ พิเชษฐบุญเกียรติ, ญาตา ประกอบผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมะละกอสุกเป็นส่วนใหญ่โดยมะละกอพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อต้นราคาขายปลีก 20-30 บาทต่อกิโลกรัมทำให้มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นพืชทางเลือกใหม่อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในปัจจุบัน แต่หลังจากเก็บเกี่ยวสามารถเก็บไว้ได้นานเพียงแค่ 7 วันซึ่งอาจทำให้มะละกอเกิดการเน่าเสียได้ โดยในด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพบว่ามีการนำเอาคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสเคลือบผิวผลไม้ เพื่อยืดการรักษาผลผลิตทางการเกษตรและภายใต้สภาวะการสกัดแยกและการใช้งานที่เหมาะสมนั้น ลิกนินมีคุณสมบัติในยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ พบว่าชานอ้อยมีปริมาณเซลลูโลสมากกว่าร้อยละ 40 และ ลิกนินร้อยละ 22 ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงสุดในกลุ่มของเหลือทิ้ง ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำชานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง มาสกัดเซลลูโลสและลิกนินจากนั้นขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะละกอพันธ์ฮอลแลนด์รวมถึงหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัด เพื่อเป็นแนวทางในการลดขยะทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยในการลดสารเคมีตลอดจนการไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ในกลุ่มเดียวกัน