การวิเคราะห์เสียงร้องของนกกระทาญี่ปุ่นในฤดูกาลผสมพันธุ์ด้วย Spectrogram เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตของไข่และสมรรถภาพของลูกนกกระทาญี่ปุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพันธ์ ศรีเจริญ, ธนรัชต์ ลี้เกรียงไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเสียงของนกกระทาญี่ปุ่นในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพื่อนำไปใช้ในการเพื่มปริมาณของไข่เเละสมรรถภาพของลูกนกกระทาญี่ปุ่น