วิศวกรรมเนื้อเยื่อเลียนแบบธรรมชาติที่ทำจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมเจลาตินเพื่อใช้เป็นแผ่นป้องกันสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านทันตกรรมรากฟัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญามณฑ์ แหวนเพ็ชร, สลิลทิพย์ สังข์เมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ, อรณุมา อินทฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวิศวกรรมเนื้อเยื่อเลียนแบบธรรมชาติที่ทำจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมเจลาตินในอัตราส่วน 100:1, 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 และนำไปขึ้นรูปโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยกระบวนการ Freeze thawing โดยทำการ freeze ที่อุณหภูมิ -20oC และ Thaw ที่อุณหภูมิห้อง ทำซ้ำ 5 รอบ จากนั้นทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของโครงเลี้ยงเซลล์ โดยทำการศึกษาการจัดเรียงโครงสร้างภายในโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยเครื่อง FT-IR ทดสอบคุณสมบัติการบวมน้ำ และคุณสมบัติการย่อยสลาย เพื่อให้เกิดแผ่นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการนำไปใช้เป็นแผ่นป้องกันสำหรับงานด้าน ทันตกรรมรากฟัน