โครงงานอิฐบล็อกจากโฟมในน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณ์ทิพย์ ฤาสายไตรภพ, สิริกร ผิวสว่าง, ศิรภัสสร ใจเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนี พันธผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 7000 ตันต่อวัน ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้า และกล่องอาหารที่ทำจากพลาสติกโฟมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกโฟม พบว่ามีปริมาณการใช้พลาสติกโฟมจากเดิม 34 ล้านชิ้นต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 61 ล้านชิ้นต่อวัน ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมตามมา เนื่องจากขยะพลาสติกโฟมต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ฉะนั้นจึงคิดค้นหาแนวทางในการนำขยะพลาสติกโฟมกลับมาใช้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เป็นวัสดุในอิฐที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นคุณสมบัติต่าง ๆ และยังมีการใช้วัสดุอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น น้ำมันที่ไม่ใช้แล้ว และผงฟู มาเป็นส่วนผสมในการทำให้เกิดคุณสมบัติต่าง ๆ และเป็นการลดต้นทุนและยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนได้อีกด้วย