การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายจากแป้งแป้งมะม่วงโชคอนันต์ และมะม่วงสามฤดู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัชฌิมา วสันติวงศ์, สุภัสสรา ดอกไม้ขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการผลิตแป้งขึ้นมาหลากหลายประเภท เช่น แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งท้าวยายม่อม แป้งเค้ก เป็นต้น โดยมีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป แป้งเป็นส่วนผสมหลักในการใช้ทำขนมและอาหารหลากหลายชนิด โดยที่แป้งแต่ละประเภทจะมีคุณค่าทางโภชนาการของคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน โดยคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความแปลกใหม่จากการผลิตแป้งจากมะม่วงโชคอนันต์และมะม่วงสามฤดู ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง และมีผลผลิตมากในท้องตลาด ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเอามะม่วงทั้งสองชนิดมาทำเป็นแป้งและเพื่อพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์พาย