การสร้าง Reticle eyepiece ต้นทุนต่ำเพื่อวัดขนาดของดวงดาวที่แม่นยำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินญา ศรีดวงแปง, ปัญญาวุฒิ ออประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การสร้าง Reticle eyepiece ต้นทุนต่ำเพื่อวัดขนาดของดวงดาวที่แม่นยำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนา Reticle eyepiece ต้นทุนต่ำ 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา Reticle eyepiece ที่ดีที่สุด และ 3) นำ Reticle eyepiece ไปใช้เพื่อศึกษาขนาดของดวงดาว

โครงงานนี้มีการดำเนินคือ ออกแบบ Reticle eyepiece ลงในโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ขนาด 12 มิลลิเมตร, 25 มิลลิเมตร และ 32 มิลลิเมตร นำแบบที่ได้ ส่งร้านพิมพ์ลงในแผ่นพลาสติกใส หลังจากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน (Dopsonian telescope) ส่องดูดวงจันทร์ให้ขนาดของดวงจันทร์อยู่ภายในเลนส์มองเห็นเต็มดวง ทำการวัดขนาดของดวงจันทร์จาก Reticle eyepiece ทั้งสามขนาดแล้วจดบันทึกผลการทดลอง โดยต้องมีวันและเวลาที่ส่องอย่างละเอียดชัดเจน แล้วนำผลการทดลองจาก Reticle eyepiece ทั้งสามขนาดที่ได้ เปรียบเทียบหาค่าความคลาดเคลื่อนกับค่าจริงของเว็บไซต์ทางดาราศาสตร์ (www.heaven-above.com) ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ทำการเลือกรูปแบบของ Reticle eyepiece หนึ่งขนาดที่เหมาะสมกับการดูดวงจันทร์ และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จากนั้นนำไปส่องกับวัตถุบนท้องฟ้าดวงอื่นๆเพื่อวัดความแม่นยำของ Reticle eyepiece ที่แน่นอนอีกครั้ง

จากผลการทดลองในขณะนี้สามารถสร้าง Reticle eyepiece ทั้งสามขนาดได้แก่ 30.0, 62.5 และ 80.0 ลิปดา และสามารถนำไปวัดขนาดของดวงจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้าดวงอื่นๆได้เพื่อความแม่นยำและต้นทุนต่ำต่อไป