การสร้างสื่อสาธิตวีดิโอด้วยเทคนิคชเลียริน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจรัตน์ เพชรรัตน์, อัญชิการ์ อโรร่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การถ่ายภาพด้วยเทคนิค Schlieren คือเทคนิคการถ่ายภาพที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของอากาศบนพื้นฐานของความแตกต่างความหนาแน่นของไหล เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงอากาศรอบๆจะมีความหนาแน่นที่ต่ำนำไปสู่ความแตกต่างของค่าดัชนีหักเหในอากาศ ในงานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิคการถ่ายภาพ Schlieren ในการบันทึกการเคลื่อนที่ของอากาศ ละอองเนื่องจากการจาม และศึกษากลไกอย่างง่ายของการจาม ซึ่งโดยปกติแล้วอุณหภูมิของการหายใจออกของมนุษย์ไหลเวียนในอากาศช่วงระหว่าง 29–32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิแวดล้อมในห้องมีค่าประมาณ 20–25 องศาเซลเซียส ความแตกต่างของอุณหภูมิในอากาศนี้เพียงพอที่จะทำให้เกิดการมองเห็นการไหลของอากาศของการหายใจของมนุษย์ได้ นอกจากนี้ได้ทดลองสร้างระบบการถ่ายภาพ Schlieren จากกระจกเว้าเดี่ยวขึ้น โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสาธิตการศึกษาเรื่องกลศาสตร์ของไหลได้