การศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุการสุกของผลไม้โดยใช้ขี้เถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตวัฒน์ ศรีพรรณ์, โสภิดา ไพละออ, ณภัทร รองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นื่องจากปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้น ระยะเวลาในการสุกของกล้วยหอมทองนั้นไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาในการขนส่ง เมื่อกล้วยหอมทองส่งมาถึงพ่อค้าคนกลาง ความสุกของกล้วยหอมทองก็มากเกินที่จะเก็บ จึงต้องนำกล้วยหอมทองออกมาขายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น วิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการใช้ด่างทับทิม มาใช้ยืดระยะเวลาการสุกของผลไม้ได้ และถ้าหากปล่อยสารคืนสู่สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรืออาจส่งผลกระทบระยะยาวได้

ผู้พัฒนาจึงทำการศึกษาวัสดุที่สามารถแก้ไขปัญหาแทนด่างทับทิม วัสดุนั้นก็คือ ขี้เถ้าแกลบ ซึ่งขี้เถ้าแกลบก็มีหลายชนิดแตกต่างกันออกไปตามวิธีการทำ โดยเราได้เลือกมาสองชนิดคือขี้เถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบขาว