โรงเรือนจำลองสภาพแวดล้อมต้นแบบขนาดเล็กสำหรับการดูแลต้นสตรอเบอร์รี่ ควบคุมผ่านแอป Blynk

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮนีฟ ต่วนมีเด่น, กัณตะวี สุขสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยูซุฟ แขกพงศ์, อัชรัฟ ฝาสีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างโรงเรือนจำลองสภาพแวดล้อมมีรูปแบบการควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น blynk เพื่อปลูกต้นสตรอเบอรี่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และศึกษาการเจริญเติบโตกับผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ปลูกในจังหวัดสงขลา โดยมี 3 ทรีตเม้นท์ คือ พันธ์สตรอเบอร์รี่ ได้แก่ พันธุ์พระราชทาน80 พันธุ์พระราชทาน70 พันธุ์พระราชทาน72 โรงเรือนเป็นที่นิยมกันอย่าแพร่หลาย เนื่องจากสามารถป้องกันโรคระบาดหรือศัตรูพืช และยังสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชนั้นๆ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดีและได้ปริมาณเพิ่มขึ้น การควบคุมส่วนใหญ่เป็นการควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันระบบควบคุมของโรงเรือนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานทดแทนแรงงานคนได้