การวิเคราะห์หาปริมาณไอออนเหล็กโดยใช้สารสกัดจากสีย้อมธรรมชาติด้วยค่าสี RGB

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริยา ธรรมเสน, ศุภณัฐ ขระมนตรี, รัชดาพร เปะเช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริขวัญ มุนิจารวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์หาปริมาณไอออนเหล็กโดยใช้สารสกัดจากสีย้อมธรรมชาติด้วยค่าสี RGB เพื่อศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อย่างง่าย โดยใช้สารสกัดจากสีย้อมจากธรรมชาติเป็นรีเอเจนต์สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณไอออนเหล็กในตัวอย่าง ร่วมกับการถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์และตรวจค่าความเข้มแสง (Red-Green-Blue, RGB system) ด้วยแอปพลิเคชัน Color picker และ Color meter เป็นตัวตรวจวัด