การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศโดยการประดิษฐ์จรวดไร้คนขับเพื่อส่งโดรนสำรวจไปเก็บภาพเพื่อทำแผนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกาญจน์ ลาสุดี, สุวิจักขณ์ อรุณเลิศศิริ, ทัศน์พล สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนันทา ยมหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนได้ให้ความสนใจกับการสำรวจทางอวกาศมากขึ้นทำให้การคิดค้นเทคโนโลยีทางอวกาศแบบใหม่ให้ความรู้ต่อผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ผู้จัดทำจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เทคโนโลยีจรวดและโดรนสำรวจโดยในส่วนของโดรนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสำรวจสภาพอากาศและพื้นผิวของดาวเคราะห์ เมื่อถูกปล่อยออกจากจรวดโดรนจะทำการบินไปสำรวจบริเวณพื้นที่ต่างๆบนดาวเคราะห์และนำภาพจากกล้องมาทำแผนที่บนดาวนั้นๆโดยในโครงงานนี้จะจำลองว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไปสำรวจ ในส่วนของจรวดจะทำหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งโดรนไปทำภารกิจเมื่อจรวดทำการปล่อยโดรนแล้วจะทำการบินกลับมายังฐานโดยไร้คนขับ อีกครั้งเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อจะทำการสำรวจครั้งต่อไปได้ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรณ์ในการสร้างจรวดและงบประมาณลง

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้สามารถต่อยอดเพื่อช่วยลดงบประมาณในการสำรวจอวกาศและช่วยลดการใช้ทรัพยากรณ์โลกทำให้การสำรวจอวกาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น